OM GÅRDEN

OM GÅRDEN

Fra Rollag Bygdebok:


"Risteigengardane og Øygarden ("Risteigen øde") ligg sentralt på dei flate grusvollane i dalbotnen mellom bekkedalen i sør og Meåa i nord. Første gong vi finn Risteigenamnet bruka skriflteg, er i eit diplom frå 1447, men Risteigen er mykje eldre enn som så. Truleg skriv garden seg frå den store rudningsperioden da vikingtoga tok slutt rundt 1030"


I 1820 ble Risteigen nordre delt i Øvre Risteigen og Nedre Risteigen.


Våninghuset er gammelt, men ble i 1930-åra bygd på slik det ser ut i dag. Det er også to gamle stabbur på gården. Driftsbygningen ble bygd i 1930-åra, men brant opp under krigshandlinger i april 1940, da det ble bombet. Senere samme året ble bygningen satt opp igjen. Gården har ei seter på Sundtjønn, Søre Vegglifjell. 


"Karakteristisk for garden er det flate jordet som ligg godt samla rundt husluten på haugen ovafor riksvegen. Mellom øvre og søre Risteigen går Risteigsbekken som i flaumtider kan bli svært stor, og som tidlegare drog både kvenn og sag." (Rollag Bygdebok)


I 1928 kjøpte Kristian og Ragnhild Hansen gården. Ragnhild dreiv pensjonat i våningshuset i flere år. Etter Ragnhilds død i 1960, tok dattera Sigrid over.  I 1991 kjøpte Gjermund og Åse Otterholt gården, og i 1999 kjøpte de sine første sauer.